Musikklassföreningen

Föreningen Uppsala Musikklasser är en ideell förening, vars uppgift är att främja Uppsala Musikklassers musikverksamhet i grundskolan årskurs 3-9 samt de klasser på Katedralskolan som har extramusik. Genom information ska föreningen skapa en positiv inställning och ökat intresse för musikklasserna. Föreningen ska förvalta sina ekonomiska tillgångar med utgångspunkt från att på bästa sätt främja elevernas musikaliska utbildning.

Medlemskap erbjuds alla föräldrar/vårdnadshavare till elever i musikklasserna och dessutom myndiga f d musikklasselever.

Föreningens styrelse väljs vid höstens årsmöte. Styrelsens uppgift är att stödja musikklassernas konsertverksamhet. Styrelsen ansöker om medel från stiftelser och fonder samt får sponsorpengar.

Föreningen har en frivillig årsavgift på 100 kr/familj. De pengar som kommer in går direkt till konsertverksamheten. Plusgiro nr: 481 41 74-1 Föreningen Uppsala Musikklasser. Swishnr är 1232082063.

De medel som föreningen äger är resultatet av 30 års verksamhet med gåvor, sponsring och donationer från bl.a. stiftelser. De är avsedda att användas till nytta och glädje för alla musikklassers musikutveckling. Föreningen beviljar inte bidrag till enskilda klassers skolresor och dylikt.

Styrelsemedlemmar

Karin Cars (ordf) 0705 707562
Helena D´Arcy 018-106708
Banaz Amin  0708 157223
Maria Åkerdahl 018-252245 
Johan Tenstam 018-245011 
Victoria Moell Perry 076 3985335
Christoffer Falkerby 018-320212 kassör
Anna Kroeker  018-252139

 

Kallelse till årsmöte 20/11-2018 kl. 19.00 i skolans aula.

Agenda för årsmötet

Verksamhetsberättelse 2017-2018